Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat
 • La Taula del Tercer Sector és una organització de tercer nivell formada per 30 federacions i agrupacions que aglutinen en conjunt a prop de 4.000 entitats socials no lucratives: associacions, cooperatives, fundacions, empreses d’inserció i centres especials de treball.

  La institució va néixer l’any 2003 per iniciativa de les seves entitats sòcies, que són les principals organitzacions de segon nivell del sector i que agrupen entitats que atenen als col.lectius més diversos: infància i família, joves, persones immigrades, gent gran, discapacitats psíquics, físics i sensorials, drogodependents, persones amb dificultats per accedir a un lloc de treball, persones sense sostre, etc.

  La Taula dóna visibilitat a les tasques que realitza el Tercer Sector en defensa de les persones i de les situacions de vulnerabilitat social que pateixen, ajuda a lluitar contra les desigualtats i a estendre el benestar als col.lectius socials més desfavorits. A més, representa al sector davant les administracions públiques i la societat en general.

 • La Confederació, Patronal del Tercer Sector Social de Catalunya, és l’organització empresarial que representa a les entitats no lucratives que presten serveis d’atenció a les persones al nostre país.

  En el seu conjunt agrupa prop de 1.200 organitzacions i 45.000 professionals que, des d’una voluntat expressa no mercantil, ofereixen serveis en diferents àmbits d’activitat com per exemple el lleure educatiu i sociocultural, l’atenció domiciliària, les escoles bressol públiques, la intervenció social amb infants, joves, famílies i altres col·lectius en risc d’exclusió social, la discapacitat física, la discapacitat intel·lectual, la gent gran o l’atenció precoç, entre d’altres.

 • El Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya és una corporació de dret públic, dotada de personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment dels seus fins, que es regeix per uns estatuts i per la normativa vigent en matèria de col·legis professionals.

  El Col·legi és l’ens de participació i gestió de les i els terapeutes ocupacionals en els interessos vinculats a la Teràpia Ocupacional; constitueix un instrument per a l’exercici d’activitats que hi estiguin relacionades i de prestació de serveis que convinguin a les persones col·legiades.